Stadgar


Stadgar för Sällskapet Gustafs Skål

Antagna av ordinarie årsmöte den 22 februari 2009
Beslutade vid extra årsmöte den 19 april 2009

1 §. Föreningens namn
Förenings namn är Sällskapet Gustafs Skål.

2 §. Styrelsens säte
Sällskapets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

3 §. Ändamål
Sällskapets ändamål är att levandegöra 1700-talets kultur och sedvänjor främst från den gustavianska eran.

4 §. Regler för verksamheten

Mom 1 Föreningen ska verka för att den kärlek och respekt vi känner för sjuttonhundratalet och framförallt den gustavianska tiden, förmedlas till vidare kretsar. Föreningen ska vidare verka för att alla sjuttonhundratalets vänner organiserade och privatintresserade ska komma samman.
Mom 2 Föreningen är ett upplysningssällskap och ska i denna anda genom studiecirklar, kurser, utåtriktad verksamhet och genom media verka för ett ökat intresse för vår historia.
Mom 3 Föreningen ska med historiska fakta bakom sig kämpa mot rasism och intolerans och på så sätt återskapa stolthet över vårt land, vår rika historia, vår blandade kultur, vår monarki och vår svenska fana.
Mom 4 Föreningen ska hålla historiska träffar i tidstrogna dräkter med tonvikten lagd på åren 1772-1792. Träffarna kan ha karaktären av för allmänheten stängda evenemang då vi levandegör historien för vår egen skull eller som en del av studieverksamheten eller som offentliga manifestationer då vi ser oss som sjuttonhundratalets talesmän och aktivt försöker förmedla en positiv bild av sjuttonhundratalet, dess värderingar och ideal och föra in något av dessa i den moderna debatten.
Mom 5 Målsättningen är att föreningen ska ha en objektiv historiesyn. Vår inställning är att framtiden alltid måste bygga på historia och tradition.

I likhet med upplysningstidens människor vill vi uppmuntra en objektiv diskussion. Vi försöker debattera sjuttonhundratalet, dess fördelar, dess fel och brister samt de olika "lösningar" som diskuterades i riksdagar, sammanslutningar och salonger.

5 §. Föreningens emblem

Mom 1 Föreningen verkar med nedanstående montage som emblem. Montaget är copyright-skyddat enligt svensk lag.

Mom 2 Utöver ovan nämnda emblem kännetecknas föreningen av vita kokarder och vita ordensband som efter behag kunna bäras på dräkten gärna kombinerat med emblemet.

6 §. Medlemskap

Mom 1 Sällskapet Gustafs Skål är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.
Mom 2 Sällskapet är öppet för alla vänner av 1700-talet som verkar i enlighet med sällskapets stadgar och inriktning
Mom 3 Föreningen ser varje individ som en tillgång, ytterligare en sträng på vår lyra. Varje vän av sjuttonhundratalet är vår vän och hälsas välkommen som sådan.
Mom 4 Då föreningen träffas i dräkt ankommer det på varje medlem att själv begränsa de anakronistiska inslagen till ett minimum så att vi gemensamt kan fånga stämningen hos den tid som varit.
Mom 5 Medlem som aktivt deltager i föreningens verksamheter ska lämna sina antipatier och nutidsproblem kvar i vårt eget århundrade.
Mom 6 Medlem är var och en som betalat medlemsavgift eller är hedersmedlem. Medlemsavgiften betalas årsvis. Avgiften fastställs av föreningsstämman.
Mom 7 Föreningen har möjlighet att dela ut hedersmedlemskap. Dessa gäller på livstid och befriar hedersmedlemmen från föreningens medlemsavgifter. Beslut om detta tas av föreningsstämman med enkel majoritet.

7 §. Uteslutning

Mom 1 Sällskapet Gustafs Skål hyllar sjuttonhundratalets idéer om tolerans, vidsynthet och fördomsfrihet i alla lägen och ser människors olikheter som en värdefull tillgång. Människor som ger röst åt intoleransen eller medvetet trakasserar andra har intet i föreningen att göra.
Mom 2 Enskild medlem eller grupp av sådana som gravt skadat föreningens rykte och aktivt motarbetat dess intresse riskerar uteslutning.
Mom 3 Medlem som hotas av uteslutning enligt 7 § mom 1-2 ska få sitt fall individuellt prövat.
Mom 4 Då uteslutning av enskild medlem föreslagits utreds frågan av styrelsen. Styrelsen är skyldig att höra alla parter. Det ska resultera i en skriftlig utredning som ska fogas till protokollet vid nästföljande styrelsemöte och till föreningsstämmans protokoll om frågan går vidare dit.
Mom 5 Styrelsen beslutar på styrelsemöte med enkel majoritet om huruvida frågan bör gå vidare till föreningsstämman. Mötesordföranden har utslagsröst.
Mom 6 Beslutet om uteslutning tas av föreningsstämman.
Mom 7 I uteslutningsfrågor är föreningsstämman skyldig att höra alla parter.
Mom 8 Vid omröstning i uteslutningsfrågor tillämpas sluten omröstning.
Mom 9 Ett uteslutningsbeslut måste stödjas av två tredjedelar av de vid föreningsstämman närvarande medlemmarna.
Mom 10 Allt arbete som stadgats i 7 § mom 3-9 ska resultera antingen i en uteslutning av en enskild medlem, i en varning till denne eller i en ursäkt från styrelsen. Varningar, uteslutningsbeslut och ursäkter ska alltid delges personen skriftligen. Styrelsen har att arkivera detta som bilaga till föreningsstämmans protokoll.
Mom 11 En före detta medlem som uteslutits kan efter ett år åter ansöka om medlemskap i föreningen. Förfrågan görs skriftligen. Beslut i frågan fattas av föreningsstämman med enkel majoritet. Stämmans ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Mom 12 Bilagor till protokoll där förfarandet som beskrivs i 7 § mom 3-11 dokumenteras ska under arbetets gång hållas hemligt av hänsyn till enskild medlems integritet.

8 §. Organisation
Sällskapets högsta beslutande organ är föreningsstämman.
Styrelsen verkställer stämmans beslut och fungerar som högsta beslutande organ mellan årsmötena.
Revisorerna utgör den kontrollerande funktionen.

9 §. Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. godkännande av röstlängden
 3. val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
 4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 9. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 10. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 11. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 12. val av valberedning
 13. beslut om verksamhetsplan och budget
 14. beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 15. propositioner och motioner
 16. övriga ärenden

10 §. Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kan inkallas om 1/3 av sällskapets medlemmar så begär eller om styrelsen med två tredjedelars majoritet så beslutar.
Minst trettio dagar ska förflyta mellan två föreningsstämmor.

11 §. Rösträtt och röstning

Mom 1 Vid omröstning på stämman äger varje medlem rätt att avge en röst. Fullmaktsröstning är inte tillåten.
Mom 2 Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat stadgas.'
Stämmans ordförande har utslagsröst.
Sluten omröstning ska hållas vid personval om någon medlem så begär.
Mom 3 Valbarhet: varje medlem är valbar till föreningens styrelse.

12 §. Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före föreningsstämman. För sent inkomna motioner behandlas inte av stämman.

13 §. Stadgeändringar
Beslut om stadgeändring ska för att anses giltigt, fattas vid två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie.
Dock får inte andemeningen i 3, 4 och 6 §§ ändras utan att föreningen upplöses.
4 § mom 3, 6 § mom 1, 6 § mom 3, 7 § mom 1 samt § 13 kan ej ändras utan att föreningen upplöses.

14 §. Protokoll
Protokoll ska föras vid stämman och ska senast fyra veckor efter stämman vara justerat och arkiverat. Protokollet ska vara tillgängligt för sällskapets medlemmar.

15 §. Kallelse till föreningsstämman
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämman ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska skickas med brev på posten eller med e-post tidigast fyra veckor före och senast två veckor före föreningsstämman.
Då kallelse gått ut om föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev.

16 §. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter, med högst tre styrelsesuppleanter. Valbar till styrelsen är betalande medlem samt hedersmedlem.
Styrelseledamöternas mandattid ska vara två år. Ledamöterna ska avgå växelvis.
Styrelsesuppleanter väljs för ett år.
Föreningens stämma väljer styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.
Styrelsen sammanträder omedelbart efter valet för konstituering och upprättande av sin arbets-ordning.
På konstituerande sammanträde utses kassör, sekreterare och firmatecknare.

Vid ordinarie styrelsemöte upptages punkterna

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Tillsättande av mötesfunktionärer (mötesordförande, protokollförare samt protokolljusterare)
 • Fastställande av dagordning
 • Övriga frågor
 • Fastställande av nästa mötesdatum
 • Mötets avslutande

Styrelsen är beslutsför om fyra ledamöter är närvarande. Tre av dessa måste vara ordinarie.
Vid omröstningar inom styrelsen har mötesordföranden utslagsröst vid lika röstetal.
Vid omröstning inom styrelsen har varje styrelseledamot och varje suppleant som intagit ledamots plats en röst.
Fullmaktsröstning är tillåten.
Protokoll ska föras vid styrelsens möten. Protokollen ska vara tillgängliga för sällskapets medlemmar.
I händelse att en ledamot under löpande verksamhetsår inte längre har möjlighet att fullfölja sina uppdrag har styrelsen rätt att adjungera lämplig medlem till nästa föreningsstämma.
Varje enskild styrelseledamot har rätt att för föreningens verksamhet göra utlägg om 500 kr utan att styrelsebeslut tagits i frågan. Styrelsen ska informeras om utlägget på nästföljande styrelsemöte. Kvitto måste alltid lämnas till kassören innan ersättning från föreningens kassa kan utgå. Detta belopp kan uppjusteras av stämman genom majoritetsbeslut.

17 §. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av de som styrelsen enligt 16 § utser till firmatecknare.

18 §. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

19 §. Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast tre veckor före ordinarie förenings-stämma.

20 §. Informationsverksamhet
Styrelsen utser vid behov informationsansvarig, web-ansvarig och ansvarig utgivare.
Medlemsblad, information och meddelanden mm till medlemmarna sker via brev med posten, e-post eller sällskapets hemsida.

21 §. Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssupp-leanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisorernas ska inför föreningsstämman redovisa en ekonomisk granskning och en förvaltnings-revision av verksamheten.
Revisionsberättelsen ska presenteras för styrelsen senaste en vecka före ordinarie föreningsstämma.

22 §. Valberedning
Valberedning väljs av ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter med högst två suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna utses till sammankallande.

23 §. Sällskapets upplösning

Mom 1 För upplösning av föreningen krävs en tre fjärdedels majoritet på en förenings-stämma samt ytterligare en tre fjärdedels majoritet på en extra föreningsstämma som ska hållas minst två månader efter föreningsstämman. Mellan dessa två föreningsstämmor förvaltas styrelsens ekonomiska resurser av en "avvecklingsstyrelse" bestående av tre ledamöter, varav en ska fungera som sammankallande. Avveck-lingsstyrelsen väljs av föreningsstämman med enkel majoritet.
Mom 2 Avvecklingsstyrelsens uppgift är att se till att föreningens innestående medel återgår till medlemmarna enligt de riktlinjer som den extra föreningsstämman utarbetat. Avvecklingsstyrelsen ska också avveckla och avboka alla de arrangemang som föreningen åtagit sig.

Avvecklingsstyrelsen är beslutsfattande när samtliga dess ledamöter är närvarande. Avvecklingsstyrelsens arbete ska vara avslutat senast trettio dagar efter den extra föreningsstämman avslutande. Avvecklingsstyrelsen kan arvoderas om ekonomiskt utrymme finnes för detta och föreningsstämman eller den extra föreningsstämman så beslutat.