Kungörelse-vandalism i Bellevue Park

Kungörelse: Som uti trägården och promenaderne wid Bellevue egendom...Stockholm den 22 julii 1793/ på dragande kall och embetets wägnar C. W. ModéeMer i Stockholmskällan

Denna kungörelse från överståthållarämbetet gör allmänheten uppmärksam på den vandalism som förekommit i Bellevue park. Överståthållaren utsätter böter på 3 riksdaler och 16 skillingar för den som i fortsättningen ertappas med att förstöra i parken